Energiebosje Ganzevlesweg

Project Inclusief leren werken met ZonMW

Het project Inclusief leren werken met beperkende overtuigingen is in volle gang. Voor dit project hebben we een subsidie gekregen van ZonMW uit het programma Onbeperkt meedoen! in de ronde Inclusief werkgeverschap in het MKB.

Wat willen we met dit project bereiken en hoe pakken we dat aan?

Inclusief leren werken Het doel van dit project is het faciliteren van de doorstroming van onze medewerkers naar werkgevers in het MKB op de reguliere arbeidsmarkt. Dat doel bereiken we door professionalisering van de leer- en ontwikkelcapaciteit van medewerkers samen met MKB-werkgevers en zorgverleners.

De meeste van onze medewerkers hebben een licht verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid. Naast werk-leertrajecten in het eigen bedrijf bieden we hen werk op common grounds. Dat zijn werkplekken bij MKB-werkgevers in hun bedrijf. De werkgevers zorgen voor het werk, de medewerkers voor de uitvoering ervan en de campus voor hun begeleiding. De campus vormt zo een schakel tussen arbeidsmatige dagbesteding of werkloosheid enerzijds en anderzijds werken bij een werkgever op de reguliere arbeidsmarkt. Samen met werkgevers uit het MKB en zorginstellingen dragen we bij aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.

Beperkende overtuigingen Bij MKB-werknemer, zorgverleners en bijvoorbeeld uitkeringsinstanties leven beperkende en belemmerende overtuigingen over de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking om te werken. ‘Ik kan geen wijs worden uit alle regelgeving en vereisten.’ ‘Begeleiding is moeilijk.’ ‘Medewerkers zijn niet productief genoeg.’ Iemand met een zwaar zorgpakket is toch niet in staat om te werken?’ Deze en soortgelijke overtuigingen vormen een belangrijke drempel in de ontwikkeling van inclusief werkgeverschap.

Het project De uitdaging waar de campus voor staat is om met deze overtuigingen om te gaan, die bespreekbaar te maken en te ontkrachten op basis van praktijkervaring. Dat doen we door samen met de betrokken partijen ruimte te creëren voor het gezamenlijk ontwikkelen (co-creëren) van persoonlijke ontwikkeling- en leertrajecten en het samen doormaken van het ontwikkel- en leerproces.

Doelgroepen van dit project zijn:

  • de professionele begeleiders en andere teamleden van Campus Woudhuis
  • medewerkers van Campus Woudhuis
  • MKB-werkgevers betrokken bij de common grounds
  • zorgverleners en zorginstellingen

Met elkaar ontwikkelen, ervaren en leren we in de praktijk wat nodig is voor inclusief werkgeverschap.

Inmiddels heeft het team van Campus Woudhuis zelf een ontwikkeltraject van dialoog, reflectie en co-creatie over inclusief werken doorlopen. De teamleden zijn in het eigen leerproces begeleid in het ontwikkelen van vaardigheden, kennis, inzichten en trainingsmateriaal.

In samenspraak met MKB-werkgevers en zorgverleners ontwikkelen we nu voor en samen met een aantal medewerkers van de campus een maatwerk persoonlijk ontwikkel- en leertraject. De uitdaging zit daarbij in de interactie en dialoog voor het scherp krijgen van:

  • de specifieke behoeften en mogelijkheden van medewerkers
  • bejegening van de medewerkers en didactiek, aansturing en begeleiding van hen in een commerciële omgeving
  • (vak)inhoudelijke aspecten, zoals rond vakvaardigheden, veiligheid, bescherming en omgang met machines

Vervolgens worden de nieuw verworven kwaliteiten van de teamleden in de praktijk toegepast. Onze medewerkers doorlopen hun persoonlijk ontwikkel- en leertraject. Teamleden begeleiden hen daarin en trekken lessen uit de praktijkervaringen door middel van intervisie.

Ook organiseren we een seminar voor MKB-werkgevers en het kennisplatform van de campus.

Het kennisplatform van de campus treedt op als klankbordgroep voor het project. Dit is een samenwerking van de campus met en tussen diverse kennis-, onderzoek- en onderwijspartners en hun docenten, onderzoekers en studenten. Het platform brengt ideeën en kennis in, reflecteert op ervaringen en resultaten en deelt de resultaten en kennis via hun eigen kanalen en brede netwerk.